Hotel garni Harmonia*

                          č.143,č.126, Patince 946 39

 

                            Reklamačný poriadok.

Článok 1

Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII.Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších

zmien a doplnkov,ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade,ak sú zákazníkovi Hotela garni Harmonia* poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu

ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé,vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3

Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti,ktoré môžu byť predmetom reklamácie,je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u prevádzkára Hotela garni Harmonia* alebo u inej zodpovednej osoby.V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné,aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby/kópia objednávky,faktúra,.../pokiaľ má takýto doklad k dispozícii.Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje,je potrebné,aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec ktorej chybu vytýka.Prevádzkár alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačnej knihy s uvedením objektívnych okolností reklamácie.Prevádzkar alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď,prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní.Ak prevádzkár alebo ním poverený pracovník neuzná reklamáciu ako odôvodnenú,postúpi ju ihneď so všetkými podkladmi majiteľovi Hotela garni Harmonia*,ktorý je povinný vybaviť reklamáciu ihneď,prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní.Ak toto nie je možné,je majiteľ Hotela garni Harmonia* povinný vyrozumieť zákazníka o lehote vybavenia reklamácie,ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní.

Článok 4

Chyby odstrániteľné

Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné,riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j.výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č.419/2001Zb.

Článok 5

Chyby neodstrániteľné

V prípade ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na hotelovej izbe/porucha vykurovacieho systému,príkon teplej vody ap./,a ak hotel nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá,má zákazník právo:

a.primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka

b.zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí

V prípade,že z jednostranného rozhodnuta  prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním,má taktiež právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď,bez zbytočného odkladu,inak právo na reklamáciu zaniká.

Článok 7

Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie,je povinný poskytnúť objektívne informácie, týkajúce sa poskytnutej služby.Ak to vyžaduje povaha veci,musí zákazník umožniť pracovníkom hotela prístup do priestoru.ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie,aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.06.2006

 

 

Prevádzkovateľ: Harmonia spol.s.r.o.,Štúrova 103, Modra 900 01

Zodpov.vedúci:  Juraj Miklas